Afscheidsbericht MFA Gorredijk

Op 3 juni 2019 heeft de gemeenteraad besloten dat het plan voor de Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Gorredijk niet doorgaat. Vanwege dit besluit is deze website niet meer relevant en wordt deze binnenkort verwijderd.

Nieuws over de nieuwbouw van De Treffer en ontwikkelingen rondom de Skâns en BHS kun je volgen via de websites van de betrokken partijen.

Nieuwbouw MFA Gorredijk wordt energieneutraal

In december 2018 heeft de stuurgroep van de multifunctionele accommodatie (MFA) Gorredijk het voorlopig ontwerp vastgesteld van de MFA. Op 22 januari is dit ontwerp gepresenteerd aan de gemeenteraad. De Burgemeester Harmsma School (BHS) is in dit voorlopig ontwerp nog niet opgenomen, omdat de school zich door de leerlingenprognoses herbezint op de uitgangspunten voor hun gebouwdeel.

Het voorlopig ontwerp laat zien hoe de nieuwbouw van De Skâns en basisschool De Treffer eruit komt te zien, zoals de architectuur en de ruimtes. Zodra meer duidelijk is over de nieuwe uitgangspunten voor de BHS, wordt ook voor dit onderdeel een voorlopig ontwerp opgesteld.

Energieneutrale nieuwbouw

Op basis van het nieuwe coalitieakkoord is het voorlopig ontwerp duurzamer geworden. Wethouder Postma: “In het raadsvoorstel van 15 januari 2018 gingen we nog uit van de minimale wettelijke eisen. Met energieneutraal bouwen komen we tegemoet aan de ambities van de gemeenteraad op het gebied van duurzaamheid en geven we hiermee het goede voorbeeld.”

Theaterfunctie

In het voorlopig ontwerp is in de nieuwbouw van De Skâns een theaterzaal gesitueerd die ook gebruikt kan worden voor bewegingsonderwijs van basisschool De Treffer. Verder komen alle functies terug die ook in het huidige gebouw van De Skâns zitten. Met uitzondering van de sportfunctie, waarvoor een nieuwe sporthal wordt bijgebouwd bij sportcentrum Kortezwaag.

Nieuwbouw De Treffer

Met de vaststelling van het voorlopig ontwerp blijft het project op koers om eind 2020 de nieuwbouw van basisschool De Treffer op te leveren. Naast energieneutraal, wordt de basisschool ook volgens de norm Frisse Scholen ontworpen. Een frisse school is een schoolgebouw met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid.

Financiële vooruitzichten

Om energieneutraal en volgens de norm Frisse Scholen te bouwen en de gestegen bouwkosten mee te nemen is zoals verwacht aanvullend budget nodig. Het college heeft de gemeenteraad inzicht gegeven in deze kosten. Bij de presentatie van het definitief ontwerp worden exacte bedragen duidelijk.

Presentatie aan het dorp

Het voorlopig ontwerp voor de MFA wordt binnenkort ook aan het dorp gepresenteerd. Dit zal rond eind februari zijn. Inwoners kunnen dan hun mening geven tijdens een inloopbijeenkomst en ook online. Inwoners van Gorredijk worden hiervoor binnenkort uitgenodigd, onder andere via een nieuwsbrief die huis-aan-huis wordt verspreid in Gorredijk.

Planning MFA aangepast

De planning voor de MFA Gorredijk is aangepast, doordat de voorbereiding van de bouw meer tijd in beslag neemt. De voorlopige planning was dat in 2020 het gehele gebouw klaar zou zijn. Flambou/Trimbeets zou in september 2019, dus met de start van het schooljaar 2019/2020, haar intrek nemen in de nieuwe locatie.

In de aangepaste planning verhuist Flambou/Trimbeets in september 2020 naar de nieuwe school. De Skâns en de basisschool worden gelijktijdig gebouwd. Dit was eerder niet de bedoeling. Het grote voordeel van deze wijziging is, dat de kinderen van de basisschool niet maanden lang hinder en overlast hebben van de aansluitende bouw van De Skâns.

We betrekken veel belanghebbenden bij de realisatie van de MFA Gorredijk. Dat maakt het een mooi project, maar het maakt ook dat we veel tijd en zorg besteden aan belangenbehartiging. We willen een voorspoedige voortgang, zonder de verschillende belangen uit het oog te verliezen.

Het is in deze fase nog niet duidelijk of ook de BHS gelijktijdig gebouwd gaat worden. Uiteraard proberen we de werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten.

MFA Gorredijk: ontwerpsessie met bewoners stationsweg

Stel: u woont aan de Stationsweg in Gorredijk vlakbij het plangebied voor de nieuwe MFA. Dan kent u het plan voor de nieuwe MFA en weet u dat er een parkeerterrein komt, op niet al te grote afstand van uw achtertuin. Fijn dat parkeergelegenheid geregeld wordt, maar daar wilt u natuurlijk geen last van krijgen.

Als bewoner weet u vaak zelf het beste wat past en werkt voor u en uw buurt. Daarom organiseerden de projectleider en de omgevingsmanager van de MFA op 25 januari 2018 een ontwerpsessie met de direct betrokken bewoners van de Stationsweg en de architect. De bewoners gingen in twee groepen zelf aan de slag en tekenden hun wensen en ideeën uit. Vervolgens presenteerden ze dit aan elkaar. Opvallend was dat beide groepen ongeveer met ongeveer dezelfde ideeën en oplossingen kwamen. De belangrijkste: een groene buffer voor voldoende afstand tussen de achtertuin en de parkeerplaats. Dit wordt door de architect meegenomen in de verdere uitwerking van het plan.

Een mooi voorbeeld van hoe de ‘mienkskip’ op voorhand meedenkt over de invulling van zijn eigen buurt!

MFA Gorredijk: gemeenteraad kiest voor centrummodel

Op 15 januari heeft de gemeenteraad gekozen voor het door het college voorgestelde centrummodel. Door voor dit model te kiezen wordt basisonderwijs, voortgezet onderwijs en cultuur op één locatie bij elkaar gebracht in Gorredijk. Met de keuze voor het centrummodel ontstaan er kansen om gebruik te maken van elkaars diensten en faciliteiten zodat meerwaarde ontstaat. Met het nemen van dit besluit wordt ook alle sport ondergebracht bij het sportcomplex in Kortezwaag.

Op onderstaande tekening kunt u de contouren van het MFA zien.

Participanten MFA Gorredijk zetten handtekeningen onder intentieovereenkomst

Dinsdagmiddag 12 september 2017 ondertekenden de participanten van de MFA Gorredijk (Comprix, De Skâns, de Burgemeester Harmsma School en gemeente Opsterland) op het gemeentehuis in Beetsterzwaag een intentieovereenkomst voor de MFA Gorredijk.

Een positieve ontwikkeling in het verhaal MFA Gorredijk. De gemeenteraad kreeg in juli nog te horen dat de gemeente en de BHS er op dat moment financieel niet uitkwamen en er eerst van start werd gegaan met de andere twee partijen, de Skâns en Comprix. De BHS zou later aansluiten.

Samen verder

“We zijn erg blij met deze stap vooruit. De samenwerking tussen alle drie de partijen zorgt voor de meeste synergie.”, vertelt Marita Schreur van de Burgemeester Harmsma School (BHS). “Het was voor De Skâns erg teleurstellend dat de gemeente en de BHS er financieel niet uitkwamen. De Skâns is blij dat nu alles weer op de rit staat.”, benadrukt Harry Koning van De Skâns. “Voor ons is de samenwerking met Skâns en BHS zeker een plus. En iets wat we al jaren uitspreken.”, vult Jan Veenstra van Comprix aan. “Daarvoor is het natuurlijk onontbeerlijk dat onze nieuwe openbare basisschool in augustus 2019 haar deuren opent, zoals toegezegd.”

Geen wondermiddel

De intentieovereenkomst lost niet op magische wijze alle problemen op, maar er wordt wel commitment uitgesproken en het streven naar versterking van de onderlinge samenwerking staat centraal. Ook staat er in opgenomen dat financiële haalbaarheid van het plan in het najaar van 2017 wordt bevestigd. Besluitvorming over het financieel mogelijk maken van de vervangende nieuwbouw van het achterste deel van de BHS vindt op een later moment plaats. Wethouder Anko Postma neemt het dossier over van Piet van Dijk: “Ik zie het als een uitdaging om samen met deze partijen verder te werken aan een MFA voor Gorredijk. Op korte termijn gaan we ook de inwoners van Gorredijk hier meer bij betrekken, iets wat ik erg belangrijk vind. Het wordt tenslotte hun MFA.”, aldus Anko Postma.

Opdracht voor het zomerreces

Op 3 juli 2017 gaf de gemeenteraad het college van B&W de opdracht om in de vakantieperiode met de participanten van de MFA Gorredijk tot een zogenaamde ‘letter of intent’ (intentieovereenkomst) te komen. In de zomerperiode is er hard gewerkt aan deze overeenkomst. Halverwege augustus lag er een concept-intentieovereenkomst waar alle partijen zich in konden vinden. Het tekenmoment kon echter pas plaats vinden, nadat de intentieverklaring in een collegevergadering was behandeld. Afgelopen week, op 5 september, was het Opsterlands college voor het eerst na het zomerreces weer bij elkaar.

Klankbordgroep MFA Gorredijk van start

Op donderdagavond 7 juli 2016 heeft wethouder Piet van Dijk de klankbordgroep van de nieuwe Multifunctionele accommodatie (MFA) in Gorredijk officieel geïnstalleerd. De klankbordgroep trapt nog voor de zomervakantie af met een belangrijke beslissing; samen met de projectpartners selecteren ze de architect van het nieuwe MFA-gebouw.

De klankbordgroep bestaat onder andere uit omwonenden van de Burgemeester Harmsma School (BHS), waar het nieuwe MFA-gebouw wordt gebouwd. Ook Plaatselijk Belang Gorredijk is vertegenwoordigd, net als personeel van de BHS, de Skâns en basisschool De Flambou/Trimbeets. De klankbordgroep start met 10 personen, maar er is plek voor meer deelnemers. In principe is iedereen uit Gorredijk welkom die zich betrokken voelt bij de ontwikkeling van de MFA.

Samen bouwen aan de nieuwe huiskamer van Gorredijk

Klaas de Winter is de omgevingsmanager van het project MFA/nieuwe Skâns en is speciaal aangesteld om te zorgen dat de belangen van de omgeving worden meegenomen: ”Wij kunnen wel van alles bedenken, maar straks staat hier een MFA voor de Gordyksters. Zij moeten hier straks hun nieuwe plek vinden en voordeel hebben van het feit dat onderwijs, cultuur en ontspanning op één plek samenkomen. Dat alle betrokkenen al zo vroeg in het proces een belangrijke stem hebben, zorgt voor draagvlak en maakt de MFA sterker en beter. Zo bouwen we samen aan de nieuwe huiskamer van Gorredijk.” aldus Klaas de Winter.

Klankbordgroep krijgt ruim baan voor ontwerp en inrichting

De klankbordgroep is onafhankelijk in haar advisering. Voorbeelden waarover zij kan adviseren zijn de keuze voor een architect, het materiaal- en kleurgebruik, het voorkomen van overlast van bouwverkeer, de inrichting van de openbare ruimte en parkeren.

Groepsfoto klankbordgroep MFA:

V.l.n.r. boven: Frans Jansen, namens Spinnerij; Peter de Jong, namens H. Ringenoldusstrjitte; Peter Postma, namens De Flambou/Trimbeets (wordt een lid van de ouderraad of MR); Alex Jansen, Lid MR en conciërge BHS; Cora Faas, namens Trimbeets; Hendrik Hoekstra, secretaris klankbordgroep.

V.l.n.r. onder: Wethouder Piet van Dijk (geen lid vd klankbordgroep), Marijke Hakse, namens Trimbeets (plaatsvervangster voor Ans Boorsma i.v.m. zwangerschapsverlof); Henk Mulder, namens de Skâns; Akke van der Spoel – De Vries, namens De Skâns, Klaske de Boer, namens de Spinnerij; Jan Sybrandy, namens Plaatselijk Belang Gorredijk; Klaas de Winter, omgevingsmanager project MFA.